Qui som?

L’ Associació de Veïns Jesús Catalònia fou constituïda el dia 15 de juliol de 1976. És una de les associacions amb més AAVVantiguitat i tradició al nostre territori.

La nostra, és una entitat sense ànim de lucre, que es manifesta inspirada en la tradició democràtica, igualitària, independent i pluralista respectant la diversitat de tendències ideològiques dels membres que la componen.

Els fins de l’associació tal i com podeu comprovar als estatuts són:

  • Defensar els interessos de Jesús a fi d’aconseguir la millora constant de la qualitat de vida de totes les persones que hi viuen. Amb aquestes finalitats podrà organitzar les activitats que consideri convenients .
  • Vetllar pel benestar social de tots els veïns, així com la realització d’activitats recreatives i de bon veïnatge que redundin en benefici de les condicions materials de Jesús.
  • Dirigir-se als poders públics per aconseguir la instal·lació o millora dels serveis públics.
  • Canalitzar les aspiracions dels seus associats i associades per a la promoció i defensa dels interessos comuns.
  • Promocionar, assumir, gestionar, patrocinar i desenvolupar activitats culturals, estudis, actes, espectacles, festes tradicionals, activitats lúdiques i, en general, aquelles iniciatives que es considerin d’interès general i conforme a la seva actuació per a millora i desenvolupament de la comunitat ciutadana.
  • Promoure la formació complementària de la joventut de Jesús, mitjançant activitats culturals i recreatives, col·laborant en aquest fi amb d’altres organitzacions amb interessos comuns o finalitats similars.
  • Defensar i protegir el patrimoni històric i artístic de Jesús.
  • Col·laborar en el disseny d’un marc de convivència entre els veïns, lluitar per la seva qualitat de vida, i recuperar el seu esperit cívic.
  • Organitzar aquelles activitats d’educació ambiental que capacitin als veïns per a l’acció davant els problemes socioambientals i que fomentin un canvi d’actituds cap a un desenvolupament sostenible.
  • En general, qualsevol acció en millora de la qualitat de vida de Jesús.